MOS-T w przyszłość......
      
Projekt "MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii." jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Dlaczego powstał projekt?
 
Podczas pracy z młodzieżą zauważyliśmy, iż wychowankowie MOS po ukończeniu nauki w ośrodku w większości przypadków nie podejmują dalszej nauki lub po jej podjęciu nie kończą jej. Niski poziom wykształcenia utrudnia im znalezienie pracy. Na podstawie badania przeprowadzonego przez GUS "Wejście ludzi młodych na rynek pracy" (2009) wynika,
iż najwyższa stopa bezrobocia występuje w grupie osób z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym. Co więcej, wskaźnik ten tylko nieznacznie się zmniejsza wraz z wiekiem badanych. Kolejnym problemem jest niewystarczająca ilość wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy. Według raportu Manpower "Niedobór talentów" (2010) 51% pracodawców deklaruje problemy ze znalezieniem kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. W ciągu trzech edycji badania najbardziej poszukiwanymi pracownikami  są wykwalifikowani pracownicy fizyczni, m.in. elektrycy, cieśle, stolarze, murarze, hydraulicy czy spawacze.
 

Jakie cele chcemy osiągnąć poprzez realizację projektu?

Cel główny:

Celem głównym projektu jest wypracowanie narzędzi, które ułatwią młodzieży MOS  wejście na rynek pracy oraz wyborze przez nich alternatywnej ścieżki życia.

Cele szczegółowe:

    zwiększenie zainteresowania problemem bezrobocia byłych wychowanków MOS

    zwiększenie wiedzy na temat szerokości zjawiska i jego skutków społecznych i ekonomicznych

    zwiększenie możliwości oddziaływania na wychowanków MOS w wyborze alternatywnej ścieżki życia

    poprawa sytuacji byłych wychowanków MOS na rynku pracy

    zmiana uregulowań prawnych

    zwiększenie efektywności pracy kadry pedagogicznej MOS poprzez wyposażenie ich w nowe narzędzia

    zwrócenie uwagi na konieczność współpracy różnych instytucji działających na rzecz szeroko pojętego rynku pracy
 
 
Grupy docelowe:
 

Użytkownikami wypracowanych w projekcie narzędzi będą przede wszystkim Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii oraz organizacje zrzeszające pracodawców prowadzące przygotowanie zawodowe.Wypracowane narzędzia uzupełnią podejmowane przez te organizacje działania oraz wzmocnią ich efekty.

Odbiorcami wypracowanych w projekcie narzędzi są uczniowie w ostatnim roku nauki gimnazjum przy MOS. Przy czym ostatni rok nauki oznacza zarówno uczniów klas III jak i wychowanków kończących 18 rok życia, którzy według prawa kończą obowiązek szkolny. Powodem objęcia działaniami tej grupy  jest poszerzające się zjawisko degradacji społecznej jak i trudności w poruszaniu się na rynku pracy i wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.
 
 
Jakie rezultaty chcemy osiągnąć?
 

Poprzez:

 Trening Alternatyw Życiowych wychowankowie nabędą:

    umiejętność pracy w zespole

    adekwatną samoocenę

    podstawowe umiejętności społeczne

    umiejętność prognozowania (przewidywania)

    umiejętność rozpoznawania (w szerokim zakresie) konsekwencji podejmowanych przez siebie decyzji

    umiejętność samokontroli

Poprzez:

Program Szkolenia Zawodowego z Przyuczeniem do Wykonywania Określonej Pracy dla Wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii:

    stosowanie podstawowych technologii w określonym zawodzie

    posługiwanie się narzędziami, urządzeniami i maszynami w danym zawodzie

    rozróżnianie materiałów i odpowiednie dobieranie ich do procesów technologicznych

    stosowanie przepisów bhp oraz ochrony przeciwpożarowej na stanowisku pracy

    znajomość podstawowych zasad ochrony środowiska
 
 

Autorzy projektu:

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
Jolanta Wójtowicz
 
Marek Lesiak
 
Łukasz Stanisławski
 
Katarzyna Kawińska   
 
Autor logo MOS-t w przyszłość
Piotr Pietruszka  
 
 

 
Wspierane przez Hosting o12.pl